Prosekuzzjonijiet

Sommarju tal-Linji Gwida Interni għall-Prosekuturi dwar id-delega tal-funzjonijiet ta’ prosekuzzjoni (Verżjoni 2 datata: 15 ta’ Lulju 2022) linji Gwida Interni jistabbilixxu l-passi li l-prosekuturi fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għandhom isegwu b’rabta mad-delega tal-funzjonijiet ta’ prosekuzzjoni mogħtija lill-Avukat Ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 347a(a) tal-Kodiċi Kriminali (il-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta), u jservu biex jifformalizzaw bil-miktub il-proċedura ta’ delega tal-funzjonijiet ta’ prosekuzzjoni li ġiet adottata fil-prattika. Id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi jridu jinqraw flimkien mad-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza tal-Avukat Ġenerali (il-Kapitolu 90 tal-Liġijiet ta’ Malta) u mar-Regolamenti tal-Prosekuzzjoni ta’ Reati (Dispożizzjonijiet Transitorji) (SL 90.01). Il-linji gwida jistabbilixxu li s-setgħa ta’ delega tintuża, bħala eċċezzjoni, u biss meta jkun assolutament meħtieġ sabiex jiġu ssalvagwardjati l-proċedimenti kriminali li nbdew mill-Pulizija (qabel ma ttieħdet id-deċiżjoni ta’ prosekuzzjoni mill-Avukat Ġenerali) u fl-aħjar interessi tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Għalhekk, tali delega tista’ ssir biss fil-fażi tranżitorja fejn id-deċiżjoni ta’ prosekuzzjoni tkun qed tittieħed f’fażijiet mill-Avukat Ġenerali. L-uniku xenarju ieħor fejn tali delega tista’ sseħħ huwa fil-każ tal-ħtieġa li jinqerdu l-kunflitti ta’ interess u li tiġi żgurata l-perċezzjoni tal-indipendenza tas-servizz tal-prosekuzzjoni jiġi ppreservat u ssalvagwardjat minn preġudizzju apparenti jew potenzjali. It-terminu “kunflitt ta’ interessi” għandu jfisser prosekuzzjoni li jeħtieġ li tiġi istitwita kontra prosekutur pubbliku jew ex prosekutur pubbliku. Minbarra li jistabbilixxu tali prinċipji, il-linji gwida jistabbilixxu wkoll il-proċeduri li għandhom jintużaw f’ċirkostanzi bħal dawn.

Uffiċċju tal-Premessi tal-Avukat Ġenerali

L-Admiralty House, 53, South Street, Valletta, VLT 1101

Telefown

+356 2248 8800

-
-
-