Politika dwar il-Protezzjoni tad-Data

SOMMARJU EŻEKUTTIV

Ir-Regolament (UE) 2016/679 Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR), u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586) jirregolaw l-ipproċessar ta’ data personali kemm jekk miżmuma elettronikament kif ukoll jekk f’forma manwali. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa mistenni li jikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbiliti f’tali leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data.

GĦAN U SKOP TA’ APPLIKAZZJONI

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jiġbor u jipproċessa l-informazzjoni biex iwettaq l-obbligi tiegħu skont il-leġiżlazzjoni preżenti. Id-data kollha tinġabar u tiġi pproċessata skont il-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data.

Din il-politika se tiġi kkomunikata lill-persunal kollu permezz tal-email personali tiegħu.

Minbarra r-rekwiżiti kollha ta’ hawn fuq, il-persunal kollu huwa mfakkar li jaderixxi strettament mal-obbligi kollha deskritti fl-Att dwar is-Sigrieti Uffiċjali (Kap. 50).

PRINĊIPJI TAL-PROTEZZJONI TAD-DATA SKONT IL-GDPR

Skont l-Artikolu 5 tal-GDPR, l-Avukat Ġenerali, bħala l-kontrollur tad-data, għandu r-responsabbiltà li jiżgura li l-Uffiċċju tiegħu jiżgura li d-data personali għandha tkun:

a) ipproċessata legalment, b’mod ġust u trasparenti fir-rigward tas-suġġett tad-data (“legalità, ġustizzja u trasparenza”);

b) tinġabar għal finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi u ma tiġix ipproċessata ulterjorment b’mod li ma jkunx kompatibbli ma’ dawk il-finijiet; f’konformità mal-Artikolu 89(1), l-ipproċessar ulterjuri għal finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta’ statistika ma għandux jitqies bħala inkompatibbli mal-finijiet inizjali (“limitazzjoni tal-fini”);

c) adegwata, rilevanti u limitata għal dak li huwa meħtieġ b’rabta mal-finijiet li għalihom tiġi pproċessata (“minimizzazzjoni tad-data”);

d) preċiż u, fejn meħtieġ, jinżamm aġġornat; irid jittieħed kwalunkwe pass raġonevoli biex jiġi żgurat li d-data personali li ma tkunx preċiża, fid-dawl tal-finijiet li għalihom tiġi pproċessata, titħassar jew tiġi rettifikata mingħajr dewmien (“preċiżjoni”);

e) tinżamm f’forma li tippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-data għal mhux aktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet li għalihom tiġi pproċessata d-data personali; id-data personali tista’ tinħażen għal perijodi itwal sakemm id-data personali tiġi pproċessata biss għall-finijiet ta’ arkivjar fl-interess pubbliku, għall-finijiet ta’ riċerka xjentifika jew storika jew għall-finijiet ta’ statistika f’konformità mal-Artikolu 89(1) soġġett għall-implimentazzjoni tal-miżuri tekniċi u organizzattivi adatti meħtieġa minn dan ir-Regolament sabiex jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-data (“limitazzjoni tal-ħażna”);

f) ipproċessata b’mod li jiżgura s-sigurtà xierqa tad-data personali, inkluża l-protezzjoni kontra pproċessar mhux awtorizzat jew illegali u kontra t-telf, il-qerda jew il-ħsara aċċidentali, bl-użu ta’ miżuri tekniċi jew organizzattivi xierqa (“integrità u kunfidenzjalità”).

KONTROLLUR TAD-DATA U UFFIĊJALI MAĦTURA

Għall-finijiet tal-Att il-Kontrollur tad-Data huwa Dr. Peter Grech LL.D fil-kapaċità tiegħu ta’ Avukat Ġenerali. Is-Sur Jonathan Sciberras se jkun l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Uffiċċju u se jipprovdi gwida u appoġġ lill-persunal b’mod ġenerali.

RESPONSABBILTÀ U OBBLIGU TA’ RENDIKONT GĦALL-PROTEZZJONI TAD-DATA

L-Uffiċċju Ġenerali tal-Avukat Ġenerali huwa kklassifikat bħala kontrollur tad-data personali skont il-GDPR u għalhekk fl-aħħar mill-aħħar huwa responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ politiki u proċeduri xierqa sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-GDPR. Madankollu, il-kwistjonijiet ta’ kuljum se jiġu ttrattati mill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Uffiċċju. Kwalunkwe mistoqsija jew tħassib dwar l-interpretazzjoni jew l-operat ta’ din il-politika għandha tiġi indirizzata l-ewwel nett mal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Uffiċċju li min-naħa tiegħu jirreferi għall-Kontrollur tad-Data skont il-każ inkwistjoni.

Il-kontrollur tad-Data:

Għandu r-responsabbiltà ġenerali li jiżgura li l-uffiċċju

 Timmaniġġja l-informazzjoni u r-rekords tagħha kif suppost u hija konformi mal-leġiżlazzjoni rilevanti kollha.

 Biex jiġi żgurat li l-Maniġment jiġi infurmat dwar il-kwistjonijiet ta’ informazzjoni rilevanti kollha u fejn meħtieġ jinkisbu l-approvazzjonijiet xierqa għal kwalunkwe azzjoni meħtieġa.

 Huwa responsabbli għall-ipproċessar ta’ data personali fl-uffiċċju b’tali mod li l-konformità mal-Att u l-prattika tajba jkunu jistgħu jintwerew.

 Huwa responsabbli biex jiżgura li l-politiki u l-proċeduri meħtieġa jiġu implimentati, fejn xieraq, riveduti u osservati. ​

 L-għoti ta’ pariri dwar is-sigurtà tad-data personali u l-ġestjoni tar-riskju.

 Konformità ma’ din il-politika. ​​

 Komunikazzjoni mal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data.

RIĊEVITURI TAD-DATA

L-informazzjoni Personali tiġi aċċessata mill-impjegati li huma assenjati biex iwettqu l-funzjonijiet tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Id-data Personali se tiġi żvelata lill-Amministrazzjoni. L-iżvelar jista’ jsir ukoll lil partijiet terzi iżda biss kif awtorizzat mil-liġi.

SIGURTÀ TAD-DATA PERSONALI

Il-ħtieġa li jiġi żgurat li d-data tinżamm b’mod sigur tfisser li għandhom jittieħdu prekawzjonijiet kontra l-qerda jew it-telf aċċidentali jew forom illegali ta’ pproċessar ta’ data personali u li kemm l-aċċess kif ukoll l-iżvelar għandhom jiġu ristretti.

Il-kontrollur tad-Data għandu jiżgura li:

 Kwalunkwe data personali li l-kariga tinżamm b’mod sigur; u d-data personali ma tiġix żvelata la bil-fomm, bil-miktub, elettronikament jew b’xi mod ieħor lil xi persuna mhux awtorizzata.

Id-data personali għandha:

​ M’għandhomx jitħallew joqogħdu madwarhom; ​

 Jinżammu f’armarju tal-iffajljar imsakkar jew f’kexxun imsakkar;

 Jekk f’format elettroniku, kun protett bil-password;

 Tinżamm strettament għal perjodu li ma jkunx itwal milli meħtieġ u titħassar wara tali perjodu.

Il-persunal kollu għandu jiżgura li jaderixxi ma’ dawn l-istruzzjonijiet.

ID-DRITTIJIET TIEGĦEK

Inti intitolat li tkun taf, mingħajr ħlas, x’tip ta’ informazzjoni l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jżomm u jipproċessa dwarek u għaliex, min għandu aċċess għaliha, kif tinżamm u tinżamm aġġornata, għal kemm żmien tinżamm, u x’qed tagħmel l-Unità biex tikkonforma mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data.

Il-GDPR jistabbilixxi proċedura formali biex jiġu ttrattati t-talbiet għal aċċess għas-suġġetti tad-data. Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li jaċċessaw kwalunkwe informazzjoni personali miżmuma dwarhom mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, jew fuq il-kompjuter jew f’fajls manwali. It-talbiet għall-aċċess għall-informazzjoni personali mis-suġġetti tad-data għandhom isiru bil-miktub u jintbagħtu lill-Avukat Ġenerali. Id-dettalji tal-identifikazzjoni tiegħek bħan-numru tal-ID, l-isem u l-kunjom

għandha tiġi ppreżentata mat-talba għal aċċess. F’każ li niltaqgħu ma’ diffikultajiet ta’ identifikazzjoni, jista’ jkollok bżonn tippreżenta dokument ta’ identifikazzjoni.

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għandu l-għan li jikkonforma malajr kemm jista’ jkun mat-talbiet għal aċċess għal informazzjoni personali u jiżgura li din tiġi pprovduta fi żmien raġonevoli u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn xahar minn meta tasal it-talba, sakemm ma jkunx hemm raġuni tajba għad-dewmien. Meta talba għal aċċess ma tkunx tista’ tintlaqa’ fi żmien raġonevoli, ir-raġuni tiġi spjegata bil-miktub lis-suġġett tad-data li jagħmel it-talba.

Jekk ikun hemm xi ksur tad-data, is-suġġett tad-data jiġi infurmat kif xieraq.

Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li jitolbu li l-informazzjoni tagħhom tiġi emendata, imħassra jew ma tintużax f’każ li r-riżultati tad-data ma jkunux korretti.

F’każ li ma tkunx sodisfatt bl-eżitu tat-talba tiegħek għal aċċess, tista’ tirreferi lment lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, li d-dettalji ta’ kuntatt tiegħu huma pprovduti hawn taħt.

L-uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi kkuntattjat fuq dpo.ag@gov.mt jew bit-telefown + 356 2568 3173.

Avukat Ġenerali

Il- (Uffiċċju tal-Kontrollur tad-Data tal-Avukat Ġenerali) jista’ jiġi kkuntattjat fuq:

Uffiċċju tal-Premessi tal-Avukat Ġenerali

Il-Palazz

Triq tar-Repubblika

Il-Belt Valletta

Telefon: + 356 2568 3100

Email: ag@gov.mt

Il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data

Il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi kkuntattjat fuq: Livell 2, Airways House, High Street, Sliema SLM 1549

Telefon: + 356 2328 7100

Email: idpc.info@gov.mt

​​​​​​